serspb
Jay. Garden, Thorpe Bay.

Jay. Garden, Thorpe Bay.

Jay. Garden, Thorpe Bay. 9th January 2016. Photo by Colin Byford.